Dotacje

Firma BB OLD TOWN sp z o.o. uzyska w ramach umowy POIR.06.02.00-08-0116/21-00 dofinansowanie Projektu: „Zlecenie prac programistycznych celem wytworzenia nowoczesnego oprogramowania do zarządzania hotelem jako droga do obrony przed nawrotami fal pandemii koronawirusa:

Celem Projektu jest przetwarzanie dokumentacji na formę cyfrową. Dzięki wdrożeniu oprogramowania zastąpi on proces manualnej obsługi dokumentów oraz wprowadzi cyfrowy obieg i katalogowane dokumentów z selektywnym udostępnianiem ich odpowiednim osobom.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 230.000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 195.500,00 zł

Firma BB OLD TOWN sp z o.o. uzyskała w ramach umowy POIR.03.04.00-08-0043/20-00 dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla BB Old Town spóła z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z negatywnymi skutkami COVID-19, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 106 032,09 zł.

Firma BB Development sp z o.o. uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dofinansowanie w formie pożyczki na realizację projektu polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych w Gminie Górzyca o łącznej mocy 6,19 MW.

Wysokość przyznanej pożyczki: 9.494.514,93 zł Całkowity koszt realizacji Projektu wynosił: 22.656.600,00 zł.

Efekt ekologiczny osiągnięty w ramach realizowanego projektu to przede wszystkim redukcja emisji gazów.

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] – 5911,85 MWhe/rok,
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2/rok] – 4812,24 Mg/rok.

Osiągnięto widoczne efekty ekologiczne w postaci:

 • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
 • zmniejszenia wpływu sektora energetycznego na efekt cieplarniany
 • przeciwdziałanie zmianom klimatu i zwiększenie odporności lokalnych systemów na zagrożenia wynikające z tych zmian.

Na projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Górzyca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1.Odnawialne źródła energii.

Całkowita wartość projektu: 22 815 270,00 zł

Wartość dofinansowania: 8 977 310,05 zł

Wkład własny: 13 837 959,95 zł

Inwestycja polega na budowie 6 instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,900 MW oraz 1 o mocy 792 kW, zlokalizowanych na działce nr 573/3 oraz 149/3 i 149/4 obręb 0001 Górzyca w Gminie Górzyca.

Głównym celem projektu jest:

 • Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną

Cel szczegółowy:

 • Zwiększony udział produkcji energii z OZE na terenie województwa lubuskiego

Dodatkowe cele:

 • redukcja wydatków za energię
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
 • zmniejszenie wpływu Beneficjenta na efekt cieplarniany
 • przeciwdziałanie zmianom klimatu i zwiększenie odporności lokalnych systemów na zagrożenia wynikające z tych zmian.

Osiągnięto widoczne efekty ekologiczne w postaci:

 • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
 • zmniejszenia wpływu sektora energetycznego na efekt cieplarniany
 • przeciwdziałanie zmianom klimatu i zwiększenie odporności lokalnych systemów na zagrożenia wynikające z tych zmian.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] – 5911,85
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2/rok] – 4812,24 Mg/rok

Bezpośrednim odbiorcą projektu jest firma BB Development Sp. z o. o. oraz jej pracownicy.

Beneficjentami końcowymi projektu są mieszkańcy Gminy Górzyca, a pośrednio przez poprawę jakości powietrza mieszkańcy także całego województwa.

BB Development jest członkiem Klastra Energii Odnawialnej Powiatu Słubickiego.

Projekt realizowany był w latach 2021-2022.

Skontaktuj się

Zapraszamy do kontaktu

Masz pytania? Chętnie odpowiemy na każde.
Skontaktuj się z nami.