Przedsiębiorstwo BB Development spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie.

Na projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Górzyca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1.Odnawialne źródła energii.

 

 

Całkowita wartość projektu: 22 815 270,00 zł
Wartość dofinansowania: 8 977 310,05 zł
Wkład własny: 13 837 959,95 zł

Inwestycja polega na budowie 6 instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,900 MW oraz 1 o mocy 792 kW, zlokalizowanych na działce nr 573/3 oraz 149/3 i 149/4 obręb 0001 Górzyca w Gminie
Górzyca.

Głównym celem projektu jest:
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
Cel szczegółowy:
Zwiększony udział produkcji energii z OZE na terenie województwa lubuskiego

Dodatkowe cele:

  • redukcja wydatków za energię
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
  • zmniejszenie wpływu Beneficjenta na efekt cieplarniany
  • przeciwdziałanie zmianom klimatu i zwiększenie odporności lokalnych systemów na zagrożenia wynikające z tych zmian.

Osiągnięto widoczne efekty ekologiczne w postaci:

  • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
  • zmniejszenia wpływu sektora energetycznego na efekt cieplarniany
  • przeciwdziałanie zmianom klimatu i zwiększenie odporności lokalnych systemów na zagrożenia wynikające z tych zmian.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] - 5911,85
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2/rok] - 4812,24 Mg/rok

Bezpośrednim odbiorcą projektu jest firma BB Development Sp. z o. o. oraz jej pracownicy.
Beneficjentami końcowymi projektu są mieszkańcy Gminy Górzyca, a pośrednio przez poprawę
jakości powietrza mieszkańcy także całego województwa.
BB Development jest członkiem Klastra Energii Odnawialnej Powiatu Słubickiego.
Projekt realizowany był w latach 2021-2022.

 

Aktuell