Dotyczy:                    PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Inwestor:                 BB BALTIC PARK Sp. z o.o., 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Sikorskiego 16.

Inwestycja:               Budowa zespołu budynków lecznictwa uzdrowiskowego Kołobrzeg.

Lokalizacja:              Kołobrzeg, ul. Morawskiego 16.

         

 1. Inwestor i inwestycja :

Inwestor : BB BALTIC PARK Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Sikorskiego 16, ogłasza przetarg na realizację zamierzenia budowlanego obejmującego wykonanie na zasadach generalnego wykonawstwa robót budowlano – montażowych obejmujących budynki hotelowy i apartamentowy, zagospodarowanie terenu, komplet przyłączy oraz likwidację kolizji – według dokumentacji AGK architekci AW, oraz RDZ-A.

 1. Materiały, zakres i sposób opracowania oferty :
  • Materiały do oferty :

- projekty budowlane : PZT, obiektów hotelowego i apartamentowego

- badania geologiczne,

- warunki przyłączeniowe,

- pełno-branżowy projekt wykonawczy budynku hotelowego,

- projekt wykonawczy PZT

- dokumentacja dotycząca przeniesienia i przykrycia kanału melioracyjnego,

- dokumentacja dotycząca przełożenia sieci gazowej,

- wytyczne sieci Hilton

- materiały dotyczące wycinki drzew na działkach objętych PB.

Materiały jw zostaną udostępnione po analizie przesłanych materiałów dotyczących oferenta. Pytania i odpowiedzi zadawane w trakcie przetargu przez Oferentów również zostaną udostępnione na serwerze.

 

 • Zakres oferty :

Oferent w ramach oferty zobowiązany jest uwzględnić :

 • Wykonanie kompletnego zagospodarowania terenu w tym wycinkę drzew, ew. nasadzenia kompensacyjne, przekładkę instalacji gazowej, zmianę trasy kanału melioracyjnego, przyłącza sieci, drogi, elementy umocnienia skarp tj. palisadę.  
 • Budynki Apartamentowy i Hotelowy w stanie wykończonym.
 • Sposób przygotowania oferty

Budynek Apartamentowy :

Dla budynku apartamentowego opracowany został Projekt Budowlany. Inwestor nie przewiduje wykonania projektu wykonawczego. Dokumentacja tj. Projekt Budowlany uzupełniona zostanie o karty materiałowe dotyczące wykończenia apartamentów, powierzchni ogólnodostępnych i elewacji. W trakcie kalkulacji Oferent upoważniony jest do opracowania ofert lub oferty opcjonalnej zawierającej zamienniki urządzeń, materiałów i rozwiązań technicznych, których możliwość zastosowania nie będzie w sprzeczności ze sztuką budowlaną, wymaganiami opisanymi projekcie budowlanym, na które to zamienniki Inwestor wyrazi formalną zgodę.

Budynek Hotelowy :

Dla budynku hotelowego opracowany został Projekt Wykonawczy. Oferent upoważniony jest do opracowania ofert lub oferty opcjonalnej zawierającej zamienniki urządzeń materiałów i rozwiązań technicznych, których możliwość zastosowania nie będzie w sprzeczności ze sztuką budowlaną, wymaganiami opisanymi projektach budowlanym i wykonawczym oraz wytycznych sieci Hilton.

 1. Założenia realizacyjne
  • Przyszły Wykonawca zobowiązany będzie do wywiązania się w imieniu Inwestora z wszelkich powinności związanych z dopełnieniem procedur związanych z realizacją inwestycji zarówno przed Inwestorem, organami administracji publicznej jak i wszystkimi upoważnionymi przez Inwestora osobami biorącymi udział w procesie budowlanym (np. przedstawiciela sieci Hilton). Współpraca pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą, przebiegać będzie zgodnie ze standardami grupy Hilton.
  • Po stronie Wykonawcy uwzględnić należy :
 • odpowiedzialność za Podwykonawców,
 • wszystkie czynności prowadzące do formalnego zakończenia budowy i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
 • konieczność specyficznej organizacji budowy mającej na celu udostępnienie realizowanego budynku w końcowej fazie budowy Podwykonawcom wskazanym przez Inwestora odpowiedzialnym za dostawę i montaż wyposażenia mebli, elementów ruchomych etc.,
 • organizację zaplecza budowy w sposób pozwalający na przeprowadzanie cyklicznych narad koordynacyjnych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.
 • w cenie przewidzieć należy udostępnienie Inwestorowi pomieszczenia biurowego o pow. minimum 10 m2 wraz z dostępem do Internetu bezprzewodowego, kserokopiarki, toalety.
 1. Kwota ofertowa

Inwestor zastrzega, że kwota wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, stanowić powinna kwotę ryczałtu na roboty budowlane w rozbiciu na poszczególne branże wg podziału w załączniku   pn. : ”Specyfikacja kosztowa przetarg zespół budynków lecznictwa uzdrowiskowego Kołobrzeg”. Oferent może uszczegóławiać tabelę w poszczególnych zakresach robót oraz dodawać zakresy niewyspecyfikowane w tabeli. Procedura przetargowa nie zakłada udostępniania oferentom przedmiaru robót.

 1. Sposób złożenia oferty :
  • Sposób przygotowania : oferta zawierająca wypełnioną tabelę pn. „Specyfikacja kosztowa przetarg zespół budynków lecznictwa uzdrowiskowego Kołobrzeg” oraz pismo ze wskazaniem długości okresu realizacji robót budowlanych akceptowalnych warunków finansowych, przedłożenie referencji i materiałów przedstawiających wizerunek firmy.
  • Miejsce składania ofert: 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Sikorskiego 16 (IIIp. sekretariat), osobiście lub za pośrednictwem poczty w tym poczty elektronicznej.
 2. Terminy realizacji zadania :
  • Zakładany termin rozpoczęcia prac budowlanych : XI-XII 2018 r.
  • Oczekiwany okres realizacji zadania 24-26 miesięcy.  
 3. Kryteria oceny ofert :

Kryteriami oceny ofert są : cena ofertowa, długość cyklu realizacji, oraz akceptowalne warunki finansowania. Informujemy że negocjacje z wybranymi na podstawie ofert firmami prowadzone będą w drugiej fazie przetargu.

 1. Tajemnica służbowa :

Zobowiązuje się OFERENTA do zachowania tajemnicy handlowej i zakazu rozpowszechniania przekazanej dokumentacji osobom trzecim.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt: mgr inż. Tomasz Milewski, Kierownik Działu Realizacji Inwestycji,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.606 415 731.

Wszystkie aktualności